Botigues de Barcelona

Botigues de Barcelona

Cercar
Estàs a  |  Inici  |  Notícies  |  Detall
Català  |  Castellano

Notícies

Pla per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics
Pla per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics Reviewed by Botigues de Barcelona on Feb 25 Rating: 4.5 Pla per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics L'Ajuntament de Barcelona presenta un Pla específic per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics.

L'objectiu de la mesura és reconèixer la importància d'aquest comerç emblemàtic i establir una sèrie d'actuacions que contribueixin a la seva protecció i conservació

El govern municipal ha presentat una mesura de govern per protegir i promocionar els establiments emblemàtics de la ciutat. Aquesta mesura es concreta en el Pla Específic de Protecció i Suport als Establiments Emblemàtics.

Raimond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats ha declarat: "Aquesta mesura és un punt de partida important que recull aquelles iniciatives que s'estan fent i d'altres que permeten mantenir un patrimoni comercial d'establiments singulars i de qualitat".

L'objectiu de la mesura és reconèixer la importància d'aquest comerç emblemàtic i establir una sèrie d'actuacions que contribueixin a la seva protecció i conservació en el marc d'un mapa comercial en constant transformació.

El regidor Blasi ha remarcat: "El Pla posa en valor els establiments emblemàtics, amb mesures de coresponsabilitat per afavorir la seva viabilitat econòmica, per garantir la conservació patrimonial i el valor comercial que exerceixen".

Les mesures actuals de protecció de patrimoni no han estat suficients per preservar la riquesa material de caràcter arquitectònic i artístic dels establiments que han decidit, per les raons que sigui, tancar les seves portes. Els motius per al tancament són de caràcter estrictament privat, entre ells: la manca de successió, la inviabilitat de negoci, (hàbits de consum, competència més atractiva/eficient) i la pressió immobiliària, que suposa, en alguns casos, per al propietari un elevat cost d'oportunitat. Altres tancaments de comerços són conseqüència del final de la moratòria de la LAU.

Aquells locals que acabin cessant l'activitat actual, s'intentarà que puguin romandre actius preservant tot el seu patrimoni arquitectònic i mobiliari, així com cercar noves ubicacions per aquelles activitats que, tot i essent rendibles, la nova quota de lloguer pot fer perillar la seva continuïtat. Per això aquesta Mesura de Govern s'adreça als comerciants d'establiments emblemàtics, als propietaris d'aquests establiments i als ciutadans de Barcelona ja que els consumidors són corresponsables de la conservació dels establiments emblemàtics.

Mesures d'urgència

La mesura de govern estableix les següents mesures d'urgència:

1. Relació d'establiments emblemàtics
Definir-ne el nombre, tenint en compte que existeixen diferents llistes i bases de dades: Institut Municipal de Paisatge Urbà, Catàleg Arquitectònic Artístic, Informe de comerços emblemàtics (any 2012) i altres estudis de mandats anteriors ("Guapos per sempre", comerços "Arrelats a la ciutat", llibre "Farmàcies Modernistes de Barcelona" i altres propostes).

2. Suspensió de llicències d'obres i activitat
Tramitació de la suspensió de llicències que congela les transformacions o actuacions urbanístiques sobre els comerços emblemàtics, per evitar que es pugui atorgar una llicència que desmantelli o desvirtuï qualsevol d'aquests establiments. Engloba tant les llicències d'obres com d'activitat, en tots els seus règims, atorgant el temps necessari a l'Administració per redactar un document urbanístic que estableixi un nou regim jurídic, en aquest cas, de protecció.
En el cas que un propietari o llogater sol·licités una llicència en un d'aquests establiments, se li comunicaria que està sota aquest àmbit i se suspendrà la tramitació de la llicència fins a l'aixecament de la suspensió. Aquesta suspensió de llicències no invalida que s'autoritzin actuacions de manteniment o millora sobre els immobles, sempre i quan es respectin els elements patrimonials que es volen preservar.

3. Comunicat individualitzat als propietaris i llogaters dels establiments que formin part d'aquesta, a fi d'explicar el seu abast així com el contingut de la mesura, posant al seu servei els canals adequats d'atenció pel propietari o el llogater d'un establiment emblemàtic o singular a través dels quals es canalitzaran tots els dubtes o demandes.

Comissió Tècnica de Comerç Emblemàtic

Amb el desplegament del nou decret de constitució de la Comissió Mixta del Paisatge Urbà, dins l'estructura de l'Institut del Paisatge Urbà (IMPU), d'imminent aprovació, es crearan diferents Comissions Tècniques, entre les quals hi haurà la Comissió Tècnica de Comerços Emblemàtics i Singulars.

Aquesta comissió tindrà les següents funcions:

a. Determinar què es considera Establiment Emblemàtic o Singular i definir els diferents nivells de protecció que li correspon a cadascuna d'aquestes tipologies d'establiments.

b. Analitzar i proposar la protecció dels diferents establiments en funció dels graus de protecció que prèviament s'hauran determinat.

c. Informar el Pla Especial de Protecció dels Establiments Emblemàtics.

d. Informar les llicències d'obra, modificació o ampliació de l'activitat d'aquests establiments.

La Comissió Tècnica estarà formada per membres de les següents Gerències Adjuntes, Districtes, Direccions i Instituts Municipals, així com Associacions, Gremis i Professionals del sector:
- Gerència Adjunta d'Urbanisme
- Institut Municipal de Paisatge Urbà
- Direcció de Comerç i Consum
- Districte de Ciutat Vella i Eixample
- Barcelona Activa
- Associació de Comerços Emblemàtics
- PIMEC
- Consell de Gremis
- Fundació Barcelona Comerç

Anàlisi de prioritats

S'encarregarà, mitjançant una enquesta detallada a tots els establiments relacionats com a possibles establiments emblemàtics, una anàlisi de l'estat real de la incidència de la LAU, actualitzant les dades d'establiments i la seva relació contractual amb els propietaris, perspectives de futur del negoci, edat i expectatives de successió del titular, etc., per tal de prioritzar en el temps els destinataris de les actuacions de la present mesura.

Servei d'Atenció Integral

Creació d'un Servei d'Atenció Integral a l'establiment emblemàtic, per atendre cada cas concret i derivar-lo amb coneixement de la seva problemàtica als actors corresponents de la present mesura. S'atendran les consultes de manera integral, tant dels titulars de les activitats afectades, sigui en establiment de lloguer o de propietat, com dels propietaris dels establiments on s'hi desenvolupen les activitats.

Aquest Servei s'enquadrarà en el catàleg de serveis de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, i atendrà les demandes amb cita prèvia. Inicialment, es durà a terme en les dependències del CREA, al Convent de Sant Agustí. Entre d'altres, es preveu la mediació amb els propietaris, directament o bé mitjançant el col·legi professional d'APIS i la Cambra de la Propietat. Es mantindrà l'assessorament jurídic per la negociació dels contractes de lloguer per part del Servei d'Orientació Jurídica, actualment conveniat amb l'ICAB.

Urbanístiques i patrimonials

Els establiments emblemàtics es poden protegir des de tres perspectives diferents: Protecció de l'immoble, Protecció dels béns mobles i Protecció del bé cultural immaterial

Protecció de l'immoble i els béns mobles

L'instrument per a la protecció dels immobles i dels béns mobles que composen el comerç emblemàtic s'ha de fer a través dels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Històric Artístic. N'hi ha 10, un per districte. A través d'aquesta protecció es garanteix la preservació del continent, és a dir, de l'immoble, i del contingut moble, és a dir, del mobiliari del comerç emblemàtic. Aquesta es determina en la fitxa corresponent que consta al Pla Especial i detalla quins elements i béns mobles es protegeixen i amb quina limitació.

Protecció del bé cultural immaterial

 La protecció dels béns patrimonials, malauradament, no és suficient per evitar el cessament o el canvi de la activitat, per molt que limiti i detalli les actuacions que hi són possibles. Es crearà un grup de treball on s'analitzarà l'objecte i impacte de la protecció de l'activitat com a "Be d'Interès Cultural Immaterial".

Pla Especial de Protecció dels Comerços Emblemàtics

Un cop recollida la tasca de la Comissió Tècnica de Comerços Emblemàtics i Singulars, efectuats els treballs pel que fa als béns immobles i mobles amb valor patrimonial, històric i artístic, i el referent a la protecció de l'activitat, es tramitarà el Pla Especial de Protecció dels Comerços Emblemàtics dins del termini de l'any de la suspensió de llicències.

Empresarials

Són actuacions dirigides al comerciant que no és propietari del local on desenvolupa el seu negoci i que pot tenir dificultats en la viabilitat econòmica del mateix amb l'actualització de la renda del local. Són comerciants que poden ser acompanyats o assessorats en el procés de canvi, de trasllat, de model de negoci, i en la negociació o mediació amb la propietat, així com en la definició de l'estratègia empresarial o diversificació a seguir.

Alguns dels serveis i programes de Barcelona Activa que s'ofereixen són: Servei de diagnosi i assessorament empresarial, Servei de finançament empresarial, Servei de transmissió d'empreses. Reempresa, Barcelona Mentoring Program, Voluntaris d'Assessorament Empresarial (VAE), Programa Obert al futur i Ubica't.

Incentius per a la conservació i manteniment dels establiments emblemàtics:

En paral·lel al procés de cens i catalogació, l'Institut del Paisatge Urbà ofereix assessorament tècnic i subvencions extraordinàries per a la restauració i conservació dels establiments emblemàtics que ho sol·licitin. Altres ajuts econòmics que també podrien aprofitar són a la renovació i millora de la imatge exterior, per la conservació i millora d'elements d'interès històric, cultural o patrimonial i ajuts a la renovació de persianes.

Promoció

L'Ajuntament vol divulgar la riquesa i singularitat dels establiments emblemàtics amb l'objectiu de promoure el consum entre els ciutadans i turistes que vulguin contribuir a la seva pervivència. Es considera necessari donar a conèixer el valor afegit que aquests establiments ofereixen a la ciutadania, tant per la seva decoració singular, com també per la seva especialització i dilatada experiència en l'activitat comercial que desenvolupen. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst donar un nou impuls a programes ja existents de reconeixement d'aquests establiments com ara "Guapos per sempre" i "Arrelats a la ciutat".

Guardó "Guapos per sempre"

Actualment hi ha 125 establiments comercials emblemàtics guardonats amb la placa "Guapos per sempre". L'Institut Municipal de Paisatge Urbà concedeix aquesta distinció a establiments emblemàtics que han sabut desenvolupar la seva activitat en l'economia moderna tot conservant els valors artístics de la decoració original. Es preveu un rellançament de la campanya, la reedició del llibre "Guapos per sempre", l'actualització de l'App mòbil BCN Paisatge i la celebració de l'Homenatge 20 anys "Guapos per sempre".

Guardó "Arrelats a la ciutat"

Actualment hi ha 12 establiments comercials emblemàtics guardonats amb la placa "Arrelats a la ciutat", una distinció a aquells establiments que han contribuït a la vertebració comercial i social del barri. És a dir, establiments que al llarg de dècades desenvolupant la mateixa activitat comercial han aconseguit establir vincles transgeneracionals, associatius i/o veïnals, però malgrat tot, sovint resten en l'anonimat en relació al global de la ciutat.

Aquests guardons es lliuraran en actes públics i es farà difusió dels mateixos a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de l'Ajuntament.

Altres mesures de promoció:

S'integraran més establiments emblemàtics en el Programa formatiu "El Comerç i les Escoles", es crearan i es farà més promoció de tallers formatius d'oficis i s'integraran els establiments emblemàtics en circuits turístics i en els plans turístics dels districtes.

Finalment, l'Ajuntament cercarà la complicitat amb les diferents administracions en favor de la protecció dels establiments emblemàtics, en el marc de les seves respectives competències.

Font: Ajuntament de Barcelona.
Pla per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics
25 de febrer, 2014 | 0 Opinions

L'Ajuntament de Barcelona presenta un Pla específic per a la protecció i promoció dels establiments emblemàtics.

L'objectiu de la mesura és reconèixer la importància d'aquest comerç emblemàtic i establir una sèrie d'actuacions que contribueixin a la seva protecció i conservació

El govern municipal ha presentat una mesura de govern per protegir i promocionar els establiments emblemàtics de la ciutat. Aquesta mesura es concreta en el Pla Específic de Protecció i Suport als Establiments Emblemàtics.

Raimond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats ha declarat: "Aquesta mesura és un punt de partida important que recull aquelles iniciatives que s'estan fent i d'altres que permeten mantenir un patrimoni comercial d'establiments singulars i de qualitat".

L'objectiu de la mesura és reconèixer la importància d'aquest comerç emblemàtic i establir una sèrie d'actuacions que contribueixin a la seva protecció i conservació en el marc d'un mapa comercial en constant transformació.

El regidor Blasi ha remarcat: "El Pla posa en valor els establiments emblemàtics, amb mesures de coresponsabilitat per afavorir la seva viabilitat econòmica, per garantir la conservació patrimonial i el valor comercial que exerceixen".

Les mesures actuals de protecció de patrimoni no han estat suficients per preservar la riquesa material de caràcter arquitectònic i artístic dels establiments que han decidit, per les raons que sigui, tancar les seves portes. Els motius per al tancament són de caràcter estrictament privat, entre ells: la manca de successió, la inviabilitat de negoci, (hàbits de consum, competència més atractiva/eficient) i la pressió immobiliària, que suposa, en alguns casos, per al propietari un elevat cost d'oportunitat. Altres tancaments de comerços són conseqüència del final de la moratòria de la LAU.

Aquells locals que acabin cessant l'activitat actual, s'intentarà que puguin romandre actius preservant tot el seu patrimoni arquitectònic i mobiliari, així com cercar noves ubicacions per aquelles activitats que, tot i essent rendibles, la nova quota de lloguer pot fer perillar la seva continuïtat. Per això aquesta Mesura de Govern s'adreça als comerciants d'establiments emblemàtics, als propietaris d'aquests establiments i als ciutadans de Barcelona ja que els consumidors són corresponsables de la conservació dels establiments emblemàtics.

Mesures d'urgència

La mesura de govern estableix les següents mesures d'urgència:

1. Relació d'establiments emblemàtics
Definir-ne el nombre, tenint en compte que existeixen diferents llistes i bases de dades: Institut Municipal de Paisatge Urbà, Catàleg Arquitectònic Artístic, Informe de comerços emblemàtics (any 2012) i altres estudis de mandats anteriors ("Guapos per sempre", comerços "Arrelats a la ciutat", llibre "Farmàcies Modernistes de Barcelona" i altres propostes).

2. Suspensió de llicències d'obres i activitat
Tramitació de la suspensió de llicències que congela les transformacions o actuacions urbanístiques sobre els comerços emblemàtics, per evitar que es pugui atorgar una llicència que desmantelli o desvirtuï qualsevol d'aquests establiments. Engloba tant les llicències d'obres com d'activitat, en tots els seus règims, atorgant el temps necessari a l'Administració per redactar un document urbanístic que estableixi un nou regim jurídic, en aquest cas, de protecció.
En el cas que un propietari o llogater sol·licités una llicència en un d'aquests establiments, se li comunicaria que està sota aquest àmbit i se suspendrà la tramitació de la llicència fins a l'aixecament de la suspensió. Aquesta suspensió de llicències no invalida que s'autoritzin actuacions de manteniment o millora sobre els immobles, sempre i quan es respectin els elements patrimonials que es volen preservar.

3. Comunicat individualitzat als propietaris i llogaters dels establiments que formin part d'aquesta, a fi d'explicar el seu abast així com el contingut de la mesura, posant al seu servei els canals adequats d'atenció pel propietari o el llogater d'un establiment emblemàtic o singular a través dels quals es canalitzaran tots els dubtes o demandes.

Comissió Tècnica de Comerç Emblemàtic

Amb el desplegament del nou decret de constitució de la Comissió Mixta del Paisatge Urbà, dins l'estructura de l'Institut del Paisatge Urbà (IMPU), d'imminent aprovació, es crearan diferents Comissions Tècniques, entre les quals hi haurà la Comissió Tècnica de Comerços Emblemàtics i Singulars.

Aquesta comissió tindrà les següents funcions:

a. Determinar què es considera Establiment Emblemàtic o Singular i definir els diferents nivells de protecció que li correspon a cadascuna d'aquestes tipologies d'establiments.

b. Analitzar i proposar la protecció dels diferents establiments en funció dels graus de protecció que prèviament s'hauran determinat.

c. Informar el Pla Especial de Protecció dels Establiments Emblemàtics.

d. Informar les llicències d'obra, modificació o ampliació de l'activitat d'aquests establiments.

La Comissió Tècnica estarà formada per membres de les següents Gerències Adjuntes, Districtes, Direccions i Instituts Municipals, així com Associacions, Gremis i Professionals del sector:
- Gerència Adjunta d'Urbanisme
- Institut Municipal de Paisatge Urbà
- Direcció de Comerç i Consum
- Districte de Ciutat Vella i Eixample
- Barcelona Activa
- Associació de Comerços Emblemàtics
- PIMEC
- Consell de Gremis
- Fundació Barcelona Comerç

Anàlisi de prioritats

S'encarregarà, mitjançant una enquesta detallada a tots els establiments relacionats com a possibles establiments emblemàtics, una anàlisi de l'estat real de la incidència de la LAU, actualitzant les dades d'establiments i la seva relació contractual amb els propietaris, perspectives de futur del negoci, edat i expectatives de successió del titular, etc., per tal de prioritzar en el temps els destinataris de les actuacions de la present mesura.

Servei d'Atenció Integral

Creació d'un Servei d'Atenció Integral a l'establiment emblemàtic, per atendre cada cas concret i derivar-lo amb coneixement de la seva problemàtica als actors corresponents de la present mesura. S'atendran les consultes de manera integral, tant dels titulars de les activitats afectades, sigui en establiment de lloguer o de propietat, com dels propietaris dels establiments on s'hi desenvolupen les activitats.

Aquest Servei s'enquadrarà en el catàleg de serveis de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, i atendrà les demandes amb cita prèvia. Inicialment, es durà a terme en les dependències del CREA, al Convent de Sant Agustí. Entre d'altres, es preveu la mediació amb els propietaris, directament o bé mitjançant el col·legi professional d'APIS i la Cambra de la Propietat. Es mantindrà l'assessorament jurídic per la negociació dels contractes de lloguer per part del Servei d'Orientació Jurídica, actualment conveniat amb l'ICAB.

Urbanístiques i patrimonials

Els establiments emblemàtics es poden protegir des de tres perspectives diferents: Protecció de l'immoble, Protecció dels béns mobles i Protecció del bé cultural immaterial

Protecció de l'immoble i els béns mobles

L'instrument per a la protecció dels immobles i dels béns mobles que composen el comerç emblemàtic s'ha de fer a través dels Plans Especials de Catàleg i Protecció del Patrimoni Històric Artístic. N'hi ha 10, un per districte. A través d'aquesta protecció es garanteix la preservació del continent, és a dir, de l'immoble, i del contingut moble, és a dir, del mobiliari del comerç emblemàtic. Aquesta es determina en la fitxa corresponent que consta al Pla Especial i detalla quins elements i béns mobles es protegeixen i amb quina limitació.

Protecció del bé cultural immaterial

 La protecció dels béns patrimonials, malauradament, no és suficient per evitar el cessament o el canvi de la activitat, per molt que limiti i detalli les actuacions que hi són possibles. Es crearà un grup de treball on s'analitzarà l'objecte i impacte de la protecció de l'activitat com a "Be d'Interès Cultural Immaterial".

Pla Especial de Protecció dels Comerços Emblemàtics

Un cop recollida la tasca de la Comissió Tècnica de Comerços Emblemàtics i Singulars, efectuats els treballs pel que fa als béns immobles i mobles amb valor patrimonial, històric i artístic, i el referent a la protecció de l'activitat, es tramitarà el Pla Especial de Protecció dels Comerços Emblemàtics dins del termini de l'any de la suspensió de llicències.

Empresarials

Són actuacions dirigides al comerciant que no és propietari del local on desenvolupa el seu negoci i que pot tenir dificultats en la viabilitat econòmica del mateix amb l'actualització de la renda del local. Són comerciants que poden ser acompanyats o assessorats en el procés de canvi, de trasllat, de model de negoci, i en la negociació o mediació amb la propietat, així com en la definició de l'estratègia empresarial o diversificació a seguir.

Alguns dels serveis i programes de Barcelona Activa que s'ofereixen són: Servei de diagnosi i assessorament empresarial, Servei de finançament empresarial, Servei de transmissió d'empreses. Reempresa, Barcelona Mentoring Program, Voluntaris d'Assessorament Empresarial (VAE), Programa Obert al futur i Ubica't.

Incentius per a la conservació i manteniment dels establiments emblemàtics:

En paral·lel al procés de cens i catalogació, l'Institut del Paisatge Urbà ofereix assessorament tècnic i subvencions extraordinàries per a la restauració i conservació dels establiments emblemàtics que ho sol·licitin. Altres ajuts econòmics que també podrien aprofitar són a la renovació i millora de la imatge exterior, per la conservació i millora d'elements d'interès històric, cultural o patrimonial i ajuts a la renovació de persianes.

Promoció

L'Ajuntament vol divulgar la riquesa i singularitat dels establiments emblemàtics amb l'objectiu de promoure el consum entre els ciutadans i turistes que vulguin contribuir a la seva pervivència. Es considera necessari donar a conèixer el valor afegit que aquests establiments ofereixen a la ciutadania, tant per la seva decoració singular, com també per la seva especialització i dilatada experiència en l'activitat comercial que desenvolupen. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst donar un nou impuls a programes ja existents de reconeixement d'aquests establiments com ara "Guapos per sempre" i "Arrelats a la ciutat".

Guardó "Guapos per sempre"

Actualment hi ha 125 establiments comercials emblemàtics guardonats amb la placa "Guapos per sempre". L'Institut Municipal de Paisatge Urbà concedeix aquesta distinció a establiments emblemàtics que han sabut desenvolupar la seva activitat en l'economia moderna tot conservant els valors artístics de la decoració original. Es preveu un rellançament de la campanya, la reedició del llibre "Guapos per sempre", l'actualització de l'App mòbil BCN Paisatge i la celebració de l'Homenatge 20 anys "Guapos per sempre".

Guardó "Arrelats a la ciutat"

Actualment hi ha 12 establiments comercials emblemàtics guardonats amb la placa "Arrelats a la ciutat", una distinció a aquells establiments que han contribuït a la vertebració comercial i social del barri. És a dir, establiments que al llarg de dècades desenvolupant la mateixa activitat comercial han aconseguit establir vincles transgeneracionals, associatius i/o veïnals, però malgrat tot, sovint resten en l'anonimat en relació al global de la ciutat.

Aquests guardons es lliuraran en actes públics i es farà difusió dels mateixos a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de l'Ajuntament.

Altres mesures de promoció:

S'integraran més establiments emblemàtics en el Programa formatiu "El Comerç i les Escoles", es crearan i es farà més promoció de tallers formatius d'oficis i s'integraran els establiments emblemàtics en circuits turístics i en els plans turístics dels districtes.

Finalment, l'Ajuntament cercarà la complicitat amb les diferents administracions en favor de la protecció dels establiments emblemàtics, en el marc de les seves respectives competències.

Font: Ajuntament de Barcelona.

Etiquetes: establiments emblemàtics, promoció, comerç, consum

Comentaris:
Hi han 0 comentaris disponibles.
Seccions:
Inici  |  Corporatiu  |  Notícies  |  Activitats  |  Botigues  |  Contactar
© 2022 Botigues de Barcelona.
Tots els drets reservats. Nota Legal  |  Mapa Web  |  Política de Cookies
powered by: dommia